NyamanSuri

Gift Voucher

Anniversary / Birthday / Valentine / Special Gift

GIFT A

RM 499
 • Body Massage
 • Body Scrub
 • Body Mask
 • Flower/Milk Bath
 • Slice of cake
 • Mini bouquet flower

GIFT B

RM 359
 • Body Scrub & Body Mask
 • The Beaute Facial
 • Slice of cake
 • Mini bouquet flower

GIFT C

RM 299
 • Body Massage
 • Sauna
 • Slice of cake
 • Mini bouquet flower